Kancelaria Adwokacka Paweł Łobacz

Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.
Adwokat doktor Paweł Łobacz zapewnia profesjonalną obsługę osób fizycznych
i podmiotów gospodarczych Klienci Kancelarii mają gwarancję pełnej poufności.

Kancleria0310 -

O Kancelarii
Adwokat doktor Paweł Łobacz egzamin prokuratorski zdał w 1999 r. z wyróżnieniem.

W latach 1999-2011 wykonywał zawód prokuratora w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury różnego szczebla. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe
w dziedzinie ekonomii i prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Po zrzeczeniu się stanowiska prokuratora wykonywał zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. W 2011 r. obronił rozprawę doktorską z zakresu postępowania karnego (promotor pracy dr hab. prof. UWM Jerzy Kasprzak).

W wolnych chwilach lubi każdy rodzaj aktywności fizycznej i dobrą książkę.

Zakres Usług

 • porady prawne z zakresu prawa karnego
 • obrona i zastępstwo na każdym etapie postępowania karnego i karno-skarbowego (postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze); podejmujemy się obrony w sprawach o przestępstwa z części wojskowej kodeksu karnego
 • sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, kasacji oraz wniosków o wznowienie postępowania; obrona w sprawach            o wykroczenia
 • sporządzanie wszelkich pism w postępowaniu wykonawczym
 •  porady prawne z zakresu prawa rodzinnego
 •  postępowania ze stosunków między małżonkami (rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej)
 •  sprawy o ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa
 •  sprawy o pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej, kontakty rodziców z dziećmi
 •  przysposobienie
 •  alimentacja
 •  zastępstwo procesowe
 • porady prawne z zakresu prawa cywilnego (klienci indywidualni i podmioty gospodarcze)
 • przygotowywanie pism procesowych i projektów umów
 • postępowania z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, kontraktowej                i deliktowej, służebności, sprawy spadkowe, sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego
 • sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
 • zastępstwo procesowe.
 • porady prawne z zakresu prawa gospodarczego
 • przygotowywanie pism procesowych i projektów umów
 • ocena planowanych procesów gospodarczych pod kątem ich zgodności z polskim prawem
 • zastępstwo procesowe
 • porady prawne z zakresu prawa pracy
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • roszczenia pracownicze
 • reprezentacja pracodawcy
 • projekty umów o pracę
 • zastępstwo we wszelkich sprawach przed organami administracji państwowej              i samorządowej
 • zastępstwo przed sądami administracyjnymi
title line -
Kancleria0287 -

Ważniejsze publikacje naukowe

 1. Paweł Łobacz, Podmiot zbiorowy jako uczestnik postępowania karnego prowadzonego przeciwko osobie fizycznej oraz „postępowanie quasi-przygotowawcze” przed skierowaniem wniosku o pociągnięcie podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności – zarys problemu, [w:] Prawo. Kryminalistyka. Policja. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Bronisławowi Młodziejowskiemu, pod red. J. Kasprzaka i J. Bryka, Szczytno 2008.
 2. Paweł Łobacz, Z historii konfrontacji w postępowaniu karnym, [w:] Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, pod red. J. Kasprzaka i B. Młodziejowskiego, Olsztyn 2009.
 3. Paweł Łobacz, Konfrontacja w policyjnych instrukcjach dochodzeniowo-śledczych, Przegląd Policyjny 2010, nr 1.
 4. Paweł Łobacz, Problematyka tzw. konfrontacji pośredniej, Problemy Kryminalistyki 2010, nr 268.
 5. Paweł Łobacz, Odmowa nadania statusu świadka anonimowego, Prokuratura i Prawo 2010, nr 7-8.
 6. Paweł Łobacz, Czy dopuszczalne jest konfrontowanie biegłych, kuratorów, specjalistów i tłumaczy?, Problemy Kryminalistyki 2010, nr 269.
 7. Marcin Adamczyk, Paweł Łobacz, Recenzja książki Grzegorza Kopczyńskiego, „Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, Prokuratura i Prawo 2011, nr 1.
 8. Paweł Łobacz, Liczba osób równocześnie konfrontowanych, Prokuratura i Prawo 2011, nr 2.
 9. Paweł Łobacz, Niedopuszczalność faworyzowania jednej z osób konfrontowanych, Prokuratura i Prawo 2011, nr 4.
 10. Paweł Łobacz, Konfrontacja. Studiom karnoprawne i kryminalistyczne, C.H. Beck 2012/2013.

Kontakt

Adres e-mail

pawel.lobacz@op.pl

Tel. kom

+48 504 271 288

Adres

ul. Kętrzyńskiego 6/1 10-507 OLSZTYN

Media społecznościowe